องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    folder องค์ความรู้ ภายใน
ข้อมูลสาธารณสุข
folder ข้อมูลสาธารณสุข

สถิติ sitemap
วันนี้ 75
เดือนนี้2,359
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)20,134
ทั้งหมด 89,293

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
แนวทางการยื่นคำขอรับการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 2567
การทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต
วัดถำ้แสงแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว ผาชืนวาริน
การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพคนพิการ
คนพิการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการได้รับสิทธิอะไรบ้าง
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลตลาดนัดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจทวนถังขยะเปียกนำโดยท่านท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจทวนขยะเปียก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ [23 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายเชียง สีทน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน [10 พฤศจิกายน 2566]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกับ งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการ ม.1 - ม.8 [10 พฤศจิกายน 2566]
นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ... [1 พฤศจิกายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ 11211
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 7335
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 7311
ประชาสัมพันธ์การขอกำหนดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 7310
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 1257
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 1256
ประชุม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย" (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 1254
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.3/ว 1252
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม" โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
1 ธ.ค. 2566
ที่ อจ 0023.6/11189
ชี้แจงภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงานระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน