messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เหล่าพรวน
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
    folder องค์ความรู้ ภายใน
ข้อมูลสาธารณสุข
folder ข้อมูลสาธารณสุข

สถิติ sitemap
วันนี้ 152
เดือนนี้1,322
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)34,747
ทั้งหมด 149,461

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
์NO Gift Policy
แนวทางการยื่นคำขอรับการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 2567
การทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต
วัดถำ้แสงแก้ว
สถานที่ท่องเที่ยว ผาชืนวาริน
การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพคนพิการ
คนพิการจดทะเบียนมีบัตรคนพิการได้รับสิทธิอะไรบ้าง
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ เข้าตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน ได้รับแจ้งเหตุ เกิดเหตุไฟลามทุ่ง ในเขตพื้นที่บ้านโนนสวาง ม.8 ได้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุไฟไหม้ ไม่มีอะไรเสียหาย[3 เมษายน 2567]
กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 [3 เมษายน 2567]
วันที่ศุกร์ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนร่วมกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดเวทีประชาคมระดับตำบล นายเชียง สีทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด...[1 เมษายน 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวนร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ วันที่ 27-28 มีนาคม 2567 โดยมี นายเชียง สีทน...[29 มีนาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
นายเชียง สีทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 099-6130631
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187
จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน
โทรศัพท์ : 095-8748187

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
17 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.3/ว2510
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
17 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.6/3448
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อบต.คึมใหญ่)
17 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.6/ว 299
โครงการฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
17 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.6/ว2505
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567
17 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.2/ว 2442
ผลการคัดเลือกกรรมการผูแทนองค์การบริหารส้วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
17 เม.ย. 2567
ที่ อจ 0023.3/3443
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
17 เม.ย. 2567
อจ 0023.3/ว 2448
ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน
17 เม.ย. 2567
อจ 0023.6/ว 2449
แนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2567/2568
17 เม.ย. 2567
อจ 0023.6/ว 2450
ข้อสังเกตุการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายนให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน